Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Trzeci raz CZYT...

 • Finał projektu ...Certyfikaty


Aktualności

3D i 007


AktualnościAdmin2012-10-260
W pi?tek 26 pa?dziernika po lekcjach klasa 3 D pod opiek? wychowawczyni obejrza?a w kinie Cinema Zakopianka najnowszy film z Jamesem Bondem- SKYFALL.
Po ataku na siedzib? MI6, M zostaje zmuszona do przeniesienia dzia?alno?ci do podziemnego centrum. Jej ka?dy krok ?ledzi nowy przewodnicz?cy Komitetu Wywiadu i Bezpiecze?stwa, Mallory. M mo?e zaufa? tylko Bondowi. Bez wzgl?du na konsekwencje 007 b?dzie musia? wytropi? i zniszczy? zagadkowego przeciwnika. Z pomoc? agentki Eve- Bond pod??a tropem tajemniczego i bezwzgl?dnego Raoula Silvy. Z czasem zaczyna odkrywa? motywy jego dzia?a?.POLECAMY!!!

?cie?ki edukacyjne z fizyki i chemii


AktualnościAdmin2012-10-210
19.10.2012 Uczniowie klasy 1a i kó?ka fizycznego uczestniczyli w programie „?cie?ki edukacyjne” przygotowanym przez pracowników naukowych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Podczas kilkugodzinnych wycieczek po zak?tkach instytutu obserwowali m.in. Mikro i nano?wiat w mikroskopie skaningowym, lewituj?cy samochód oraz spektakularne reakcje chemiczne.
Poznali jak dzia?aj? biokatalizatory i konwertery energii oraz kolorowy ?wiat mieszanin i barwników. Tylu godzin chemii i fizyki w ci?gu jednego dnia uczniowie jeszcze nie mieli :)

Mi?o?? w cieniu ?mierci


AktualnościAdmin2012-10-210
Niedzielny wieczór 21 pa?dziernika uczniowie klasy 3 D oraz klasy 1 D sp?dzili w Operze Krakowskiej ogl?daj?c spektakl TRAVIATA.
"Traviata", której pierwowzorem by?a "Dama kameliowa" Aleksandra Dumasa syna, to historia o upad?ej kobiecie, luksusowej paryskiej kurtyzanie i jej zbawieniu poprzez ofiar? mi?o?ci i ?mierci. Violetta Valéry staje przed faktem ?miertelnej choroby i nieuchronno?ci ko?ca ?ycia. Pozbawiona z?udze? decyduje maksymalnie wykorzysta? pozosta?y czas. Ale w?a?nie wtedy spotyka na drodze prawdziw? mi?o??, a z ni? warto?ci, zmieniaj?ce jej dotychczasowe widzenie ?wiata i ludzi. Spektakl rozwa?a temat mi?o?ci, naznaczonej odchodzeniem, pokazuje si?? charakteru cz?owieka i jego walk? ze strachem przed ?mierci?, opowiada o po?wi?ceniu i samotno?ci, o postawach i wyborach, przed którymi stajemy niezale?nie od epoki czy miejsca.

?amacze Szyfrów


AktualnościAdmin2012-10-200
Od 20 wrze?nia do po?owy pa?dziernika reprezentacja klasy 1a: Gabriel Dr?g (kapitan dru?yny), Mateusz So?tys oraz Wiktor Janiszewski pod opiek? wychowawcy uczestniczyli w niezwykle intryguj?cym projekcie „?amacze Szyfrów” maj?cym na celu propagowanie wiedzy na temat polskich naukowców, którzy przyczynili si? do z?amania kodu maszyny szyfruj?cej ENIGMA – uznanego przez wywiady innych pa?stw za niemo?liwy do z?amania. Projekt (gra internetowa) zosta? zrealizowany przez Muzeum Historii w Warszawie oraz Województwo Ma?opolskie. Na stronie www, co kilka dni, dok?adnie o godz 19.29 aktywowa?y si? kolejne wyk?ady i zadania a w nich szyfry do z?amania. Uczniowie doskonale poradzili sobie ze wszystkimi- cz?sto bardzo trudnymi zagadkami. Wykazali si? talentem, sprytem a tak?e zdobyt? wiedz? z szyfrowania i dekrypta?u.

Awans do krakowskiej "10" w halowej pi?ce no?nej


AktualnościAdmin2012-10-160
Ogromny sukces zanotowali nasi halowi pi?karze no?ni wygrywaj?c swoj? grup? eliminacyjn? i awansuj?c do grona najlepszych dziesi?ciu dru?yn w Krakowie!
 • Wyniki meczów Gim 24:
 • Gim 24 – Gim 4 = 1:0
 • Gim 24 – Gim 53 = 1:0
 • Gim 24 – Gim 20 = 1:0
 • Gim 24 – Gim 15 = 0:1
 • Bramki dla naszej dru?yny strzelali: Mosio Karol, Jaglarz Krzysztof, G?sior Bart?omiej.
 • Sk?ad dru?yny:
 • Kohlbrenner Miko?aj
 • G?sior Bart?omiej
 • Wilk Krzysztof (kapitan)
 • Wróbel Pawe?
 • W?odarczyk Kamil
 • W?odarczyk Grzegorz
 • Mosio Karol
 • Jaglarz Krzysztof
 • Zawi?lak Tomasz
 • Opiekun dru?yny: Marcin Kordaszewski


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |