Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • Euroweek-hakuna...

  • Bieg Na Orienta...Certyfikaty


Aktualności

A CHRISTMAS CAROL


AktualnościAdmin2012-10-150
15 pa?dziernika 31 osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum obejrza?a w CK Rotunda spektakl "Opowie?? wigilijna" w j?zyku angielskim w wykonaniu aktorów brytyjskich.
Wi?kszo?? uczniów zna?a ju? filmow? adaptacj? tej powie?ci, dzi?ki czemu jej odbiór w j?zyku angielskim by? dla nich ?atwiejszy. Bohater opowie?ci wigilijnej- chciwy i sk?py cz?owiek Ebenezer Scrooge w noc poprzedzaj?c? Bo?e Narodzenie zostaje odwiedzony przez cztery duchy i skonfrontowany ze swoj? przesz?o?ci?, tera?niejszo?ci? i przysz?o?ci?. Dzi?ki temu uczy si?, ?e tym co naprawd? liczy si? w ?yciu jest pomoc bli?nim a nie pogo? za dobrami materialnymi.

Samorz?dowy Bieg Na Orientacj?


AktualnościAdmin2012-10-130
W dniu 13 pa?dziernika reprezentacja Samorz?du Uczniowskiego w sk?adzie: Wioletta Dziewo?ska, Dominika Nowak, Maciej Grzywacz, Adam Matura i Maciej Mazurkiewicz wzi??a udzia? w Samorz?dowym Biegu Na Orientacj? organizowanym w ramach programu aktywacji spo?ecznej „M?ODY KRAKÓW” w Parku Jordana.
Niestety z powodu nie stawienia si? 3 zawodniczki na zawodach nasz zespó? nie zosta? sklasyfikowany, to jednak trasy pokona? bezb??dnie z czasami:
dziewcz?ta 17, 41
ch?opcy 12, 07
ZAWODNIKOM GRATULUJEMY!!!
Zobacz zdj?cia >>>

Uroczyste ?lubowanie klas I


AktualnościAdmin2012-10-120
Uroczysto?? ?lubowania uczniów klas I odby?a si? 12.10 o godz. 17.00. Imprez? przygotowali wychowawcy sze?ciu klas pierwszych p. Grzeszek, Gwi?d?, Kr?pa, Krawiec, Ko?cielniak, Sztramkowski. Nad programem artystycznym czuwa?a p. Wi?niewska, a chórem koordynowa?a p. Mozul. O nag?o?nienie zadba? p. Rydzy?ski, a ?wietn? zabaw? w rytmie ta?ców belgijskich zapewni?a p. Cioch. Ca?o?? prowadzi? przewodnicz?cy SU Maciej Krzemyk, rot? ?lubowania odczyta?a vice-przewodnicz?ca Agnieszka Biela. ?lubowanie od przewodnicz?cych klas przyj??a p. Jolanta Staniec - dyrektor Gimnazjum nr 24. Oprócz licznie przyby?ych rodziców w?ród zaproszonych go?ci znale?li si? przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Dzielnicy IX i Rady Miasta Krakowa, którzy ?yczyli nowym uczniom sukcesów w nauce. Konferansjer przypomnia? krótko histori? szko?y, by?a prezentacja multimedialna o patronie, chór od?piewa? "Rot?", a nast?pnie widzowie przenie?li si? dzi?ki m?odym aktorom w przestrze? letniego krajobrazu. Dekoracja sceniczna pokazywa?a górski potok, z którego ogromnym dzbanem glinianym mo?na zaczerpn?? czystej wody - jak wiedzy ze ?ród?a. Dziewczynki w letnich kwiecistych sukienkach zach?ca?y siewc?, by zasia? ziarno w?ród uczniów klas I. Na koniec by?y ?yczenia dla nauczycieli, aby ich praca przynosi?a "plon obfity". cytat : "...ale siew bujny powstaje i ro?nie i plon trzydziesty, sze??dziesi?ty, setny nagrodzi siewc? za trud ca?oletny."

Pierwsze dni pa?dziernika w Ogrodzie Do?wiadcze?


AktualnościAdmin2012-10-050
1 i 5 pa?dziernika 2012r klasy 3c i 3b wraz z wychowawcami oraz nauczycielem fizyki zwiedza?y plenerow? ekspozycj? kilkudziesi?ciu instalacji edukacyjnych w Ogrodzie Do?wiadcze?. Jest to miejsce, w którym aktywny wypoczynek ??czy si? ze zdobywaniem wiedzy. Uczniowie samodzielnie wykonywali eksperymenty, dzi?ki którym mogli pozna? wybrane zjawiska fizyki m.in. drgania i rozchodzenie si? d?wi?ków w przestrzeni, zasady zachowania p?du i energii oraz z?udzenia optyczne.
Zobacz zdj?cia >>>

Jesienne Biegi Prze?ajowe


AktualnościAdmin2012-10-050
Z reprezentacji gimnazjum w sk?adzie:
1. Damian Wilk
2. Szymon Gonet
3. Oskar ?liwi?ski ( 8 miejsce)
4. Jakub Dyrda
5. Grzegorz W?odarczyk
6. Dominik Szczurek ( 1 miejsce )
7. Pawe? Wróbel
8. Mateusz F?fara
która to wzi??a udzia? w Jesiennych Biegach Prze?ajowych na etapie miasta Kraków Dominik Szczurek zakwalifikowa? si? do etapu wojewódzkiego. Zawody odby?y si? 05.10.12 na lotnisku w Nowym Targu i nasz ucze? z numerem startowym 124 zaj?? miejsce 9. Dominiku – gratulujemy!!!


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |