Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • Dzień Otwarty 2...

  • Zielona szkoła ...Certyfikaty


Aktualności

Ma?opolski Konkurs Pi?knego Czytania


AktualnościAdmin2012-01-240
Dnia 24.01.2012. odby?y si? w naszym gimnazjum eliminacje szkolne V Edycji Ma?opolskiego Konkursu Pi?knego Czytania. Po przes?uchaniu wszystkich uczestników jury w sk?adzie: p.Dyrektor mgr J. Staniec, p. mgr L. Surówka, p. mgr A. Szczasiuk przyzna?o miejsca i wyró?nienie:
I m.
1. Chyl Dominika kl. IIId
2. Domaradzki Pawe? kl. IIIb
II m. Cyrkowicz Anna kl. Ic
III m. Binczycka Kinga IIId
oraz
wyró?nienie – Bylica Agnieszka kl. IIId
Osoby, które zaj??y I miejsce b?d? reprezentowa?y nasze gimnazjum 7 marca 2012r. w etapie mi?dzyszkolnym.

149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


AktualnościAdmin2012-01-230
23 stycznia 2012r. uczniowie klasy 1b pod opiek? mgr Renaty Chartuniewicz wzi?li udzia? w obchodach 149 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczysto?? odby?a si? na Cmentarzu Rakowickim przy Grobowcu Weteranów Powstania Listopadowego i Styczniowego. Obchody zrealizowano w ramach programu "Edukacja Patriotyczna".

Konkurs na najpi?kniejsze miasta ?wiata


AktualnościAdmin2012-01-220
Szwajcarska fundacja New7Wonders og?osi?a konkurs na najpi?kniejsze miasta ?wiata. O ten tytu? b?dzie walczy? równie? Kraków. Do marca 2012 roku internauci mog? g?osowa? na wybrane miasta. Prosimy wi?c o oddanie jak najwi?kszej liczby g?osów na nasze miasto. G?osowanie odbywa si? na stronie: www.new7wonders.com/form/nominate/en

Lekcje fizyki w laboratoriach Uniwersytetu Jagiello?skiego


AktualnościAdmin2012-01-210
W ramach zawartego porozumienia o wspó?pracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego uczniowie naszego gimnazjum mog? uczestniczy? w do?wiadczeniach prowadzonych w laboratoriach fizycznych. Zaj?cia zainicjowa?y klasy: 3c i 2d oraz niektórzy uczniowie 3a i 1b. Gimnazjali?ci samodzielnie wykonywali ciekawe do?wiadczenia z ró?nych dziedzin fizyki (m.in. badali wady soczewek), nad przebiegiem do?wiadcze? czuwali pracownicy naukowi, którzy z ?yczliwo?ci? udzielali cennych wskazówek i odpowiadali na pytania „m?odych laborantów”. Nasi uczniowie zostali pochwaleni za wzorowe zachowanie i bardzo dobre przygotowanie si? do wykonywanych do?wiadcze?.

Koszykówka – Gimnazjada M?odzie?y


AktualnościAdmin2012-01-200
Koszykówka – Gimnazjada M?odzie?y Nasi Koszykarze w dniu 20.01.2012 zmagali si? w eliminacjach do Fina?u Krakowskiej Gimnazjady M?odzie?y w Koszykówce. Ch?opcy nie awansowali na wy?szy szczebel rozgrywek, ale kolejny raz pokazali, ?e pi?ka koszykowa nie jest im obca, i ?e potrafi? powalczy? z ka?dym rywalem, co ukazuj? poni?sze wyniki:
Gim 24 – Gim 47 4:8
Gim 24 – Gim 49 14:6
Gimnazjum nr 24 reprezentowali:
1. Burek Bart?omiej
2. Domaradzki Pawe?
3. Lewi?ski Szymon
4. Machaczka Mateusz
5. Nied?wied? Damian
6. Seweryn Micha?
7. W?sala Kacper
8. Le?niewski Igor
9. Pi?tek Andrzej
10. Wójcik Miko?aj
11. Wincenciak Dawid
Opiekun zespo?u: mgr Ewa Chlebda-Liszka


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |