Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • I Piknik Naukow...

  • 11 listopada - ...Certyfikaty


Aktualności

"Enter Your Future"


AktualnościAdmin2012-09-140
Po raz kolejny w naszym Gimnazjum na lekcjach j?zyka angielskiego brali?my udzia? w mi?dzynarodowym projekcie "Enter Your Future",którego koordynatorem by?a pani mgr Jolanta Ma?ek. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów sytuacj? na ?wiecie i sprowokowanie ich do dyskusji na ten temat oraz podniesienie kompetencji interpersonalnych.Projekt propaguje warto?ci takie jak dialog mi?dzykulturowy, poszanowanie ró?nych pogl?dów politycznych, ?wiatopogl?dowych i spo?ecznych. Przez 3 dni na lekcjach go?cili?my cztery praktykantki z Indonezji,Kazachstanu,Gruzji i Rumunii.Dzi?ki bardzo ciekawym prezentacjom multimedialnym dowiedzieli?my si? o kulturze i zwyczajach w/w pa?stw,kosztowali?my gruzi?skich smako?yków oraz próbowali?my zata?czy? w rytm gruzi?skich melodii.

Czy?ciej i ?adniej czyli o akcji "Sprz?tanie ?wiata"


AktualnościAdmin2012-09-140
Jak ka?e tradycja naszego gimnazjum, równie? w tym roku 264 uczniów podzielonych na grupy przez koordynatora - p. mgr J. Grzeszek- zaj??o si? sprzataniem terenu w pobli?u szko?y. Las wd?u? ulicy ?ywieckiej, okolice Stalagu 369, Park Borkowski okaza?y si? miejscami wymagaj?cymi porz?dków, gdy? zebrali?my w sumie 28 worków ?mieci. Najwi?ksze zdziwienie budzi?y sprz?ty wyrzucane w lesie np.: telewizor, nowy plecak, nieu?ywana odzie?.
Po zako?czeniu akcji w okolicy zrobi?o si? czy?ciej i przyjemniej, wi?c za rok znowu b?dziemy sprz?ta?!

"Dzi?-Jutro-Pojutrze"


AktualnościAdmin2012-09-140
14 wrze?nia reprezentacja naszego Gimnazjum w sk?adzie:Angelika Burkowicz,Ma?gorzata Kremer,Zuzanna Olek,W?adek Savkin oraz Pawe? Wo?owiec pod opiek? pani mgr Anny Matracz-Gajko wzi??a udzia? w grze terenowej w ramach obchodów Dnia Pami?ci Ofiar Gestapo, która po?wi?cona by?a krakowskim Szarym Szeregom. Celem gry by?o do?wiadczenie uczu? m?odzie?y w trakcie jak i po wojnie. Naszym zadaniem by?o rozwi?zywanie ró?nych zagadek oraz ciekawych zada?. Odwiedzili?my m. in. schron na Placu Inwalidów,Piwnic? pod Baranami i Cmentarz Wojskowy. Mimo,i? nie wygrali?my,by?a to ciekawa i pouczaj?ca przygoda,dzi?ki której mogli?my poczu? si? jak w tamtych czasach.

Reprezentacja Gimnazjum 24


AktualnościAdmin2012-09-010
1 wrze?nia 2012 roku reprezentacja Gimnazjum nr 24 w Krakowie, pod opiek? mgr Renaty Chartuniewicz wzi??a udzia? w obchodach 73 rocznicy wybuchu II Wojny ?wiatowej. Przed Grobem Nieznanego ?o?nierza na Placu Matejki zebrali si? przedstawiciele w?adz pa?stwowych, Zwi?zku Kombatantów, wojska oraz szkó?, aby uczci? pami?? tych, którzy 73 lata temu bronili niepodleg?o?ci pa?stwa polskiego. Orkiestra wojskowa poprowadzi?a defilad? ulicami Krakowa, a oddzia? reprezentacyjny odda? salw? honorow?. Podczas apelu pami?ci wspomniano ?o?nierzy broni?cych naszego kraju we wrze?niu 1939 roku. Liczne delegacje z?o?y?y kwiaty na Grobie Nieznanego ?o?nierza.

Rozpocz?cie roku szkolnego 2012/2013


AktualnościAdmin2012-08-280
Witamy po wakacjach :)
Pierwsza wa?na informacja:
Klasy drugie i trzecie rozpoczynaj? rok szkolny 3 wrze?nia o godzinie 9.00
Klasy pierwsze rozpoczynaj? rok szkolny 3 wrze?nia o godzinie 10.00
Do mi?ego zobaczenia :)


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |