Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • Tramwaj patriot...

  • Poznajemy zawód...Certyfikaty


Aktualności

Spotkania z ciekaw? chemi?


AktualnościAdmin2012-01-100
Uczniowie klas IIa IIb IIc IId uczestniczyli w pokazach do?wiadcze? chemicznych w Zak?adzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego.
W ramach tego spotkania zosta?y przedstawione oraz omówione ciekawe do?wiadczenia chemiczne oraz przedstawiono zarys historii chemii. Celem spotkania by?o zaciekawienie uczniów przedmiotem oraz rozszerzenie wiedzy
o przebiegu reakcji chemicznych.
Wykaz do?wiadcze? prezentowanych na pokazie:
Otrzymywanie srebra
Otrzymywanie piany
Wulkan chemiczny
Znicz olimpijski
Ognie Bengalskie
W??e faraona
Synteza MgI2
Rozk?ad nadtlenku wodoru (Lokomotywa chemiczna)
Utlenianie ?elaza (?elazo piroforyczne)
Spalanie waty i bawe?ny strzelniczej (Armata z probówki)
Utlenianie w?gla (Rycz?cy nied?wied?)
Inne reakcje utleniania-redukcji
Wska?niki kwasowo-zasadowe
Zaczarowana butelka
Zegar jodowy (reakcja Briggsa-Rauschera)
Zapa?ki chemiczne
Burza w probówce
Samozap?on gliceryny

...sprawia? rado?? innym...


AktualnościAdmin2011-12-200
Jak co roku nasi szkolni wolontariusze odwiedzili dzieci z Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. ?ywieckiej. Na pocz?tku podopieczni obejrzeli przygotwane przez nas "Jase?ka", a nastepnie przyst?pili do wykonywania prac plastycznych o tematyce ?wi?tecznej. W najmniej oczekiwanej chwili zabaw? przerwa?o niespodziewane wej?cie ?w. Miko?aja, który obdarowa? wszystkie dzieci prezentami.

VIII Ma?opolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich


AktualnościAdmin2011-11-080
W ramach VIII Ma?opolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich m?odzie? naszego gimnazjum wzi??a udzia? w spotkaniu po?wi?conym Prezydencji Polski. W Urz?dzie Miasta Krakowa odby?a si? uroczysto?? z udzia?em w?adz oraz go?ci zagranicznych mi?dzy innymi z konsulem Danii.

Ciemno wsz?dzie, g?ucho wsz?dzie, Co to b?dzie, co to b?dzie?


AktualnościAdmin2011-11-070
Co by?o? Doskona?a inscenizacja II cz??ci "Dziadów" przygotowana przez Teatr Cracovia. Spektakl obejrza?y klasy pierwsze w poniedzia?ek 7 listopada w Nowohuckim Centrum Kultury. Na uznanie zas?uguje przede wszystkim muzyka, która by?a ilustracj? l?ków i niepokojów udr?czonych dusz, zapowiada?a bliski kontakt ze ?wiatem zmar?ych, korespondowa?a z prze?yciami widza - uczestnika prastarego obrz?du, znakomicie oddawa?a mrocz? atmosfer? spektaklu. Du?e wra?enie wywo?a? te? dym unosz?cy sie na scenie, z którego wy?ania?y si? zjawy. Zredukowana do minimum scenografia pozwala?a wyobrazi? sobie miejce spawowania zakazanego obrz?du - stare przycmentarne szopy, kaplice.

Wycieczka dooko?a ?wiata


AktualnościAdmin2011-10-130
W dniu 13 pa?dziernika 2011 roku szkolni wolontariusze uczestniczyli w warsztatach pt.:"Produkcja kakao w Ghanie" oraz zwiedzali Park Edukacji Rozwojowej prowadzony przez osoby zaanga?owane w Salezjanski Wolontariat Misyjny. Zaj?cia przebiegaj?ce w scenerii afryka?skiej wioski przybli?y?y uczniom geografi?, kultur?, warunki ?ycia oraz problemy spo?eczne "czarnego kontynentu". Dzi?ki grze symulacyjnej uczniowie mieli okazj? wej?? w role farmerów, handlarzy, przedsi?biorców zajmuj?cych si? produkcj? i zbytem kakao oraz odpowiedzie? sobie na pytanie: „ na czym polega sprawiedliwy handel?”. W trakcie spotkania dowiedzieli si? czym w ogóle jest wolontariat i jakie mo?liwo?ci daje zaanga?owanie w wolontariat misyjny. Nast?pnie zostali oprowadzeni po kolejnych 5 osadach z ró?nych cz??ci ?wiata. Zwiedzili peruwia?sk? chat?, india?skie tipi, arktyczne igloo, mongolsk? jurt? oraz papuaski dom na palach. Ca?a ekspozycja: budowle, ró?nego rodzaju rekwizty codziennego u?ytku pochodz?ce z ró?nych zak?tków ?wiata oraz informacje przekazywane przez przewodniczk? przybli?y?y uczestnikom egzotyczne tradycje i kultury.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |