Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

 • Tu Radio Kraków...

 • II szkolne targ...Certyfikaty


Aktualności

Wyj?cie klasy IIa do kliniki papieru


AktualnościAdministrator2012-06-220
Dzi?ki uprzejmo?ci jednego z rodziców klasy IIa mieli?my mo?liwo?? odwiedzi? bardzo ciekawe miejsce o intryguj?cej nazwie klinika papieru. Klinika Papieru Biblioteki Jagiello?skiej jest pierwsz? uruchomion? w Polsce hal? technologiczn? z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i r?kopisów w postaci woluminów oprawnych i lu?nych kart. Kolejny raz mogli?my zobaczy? w jaki sposób wykorzystuje si? chemi?, informatyk?, fizyk?, technik? w ?yciu codziennym. Zmotywuje nas to w przysz?ym roku do nauki tych przedmiotów w szkole.

Wycieczka do Dol. Chocho?owskiej


AktualnościAdmin2012-06-190
19 czerwca klasy 2 b i d pojecha?y w Tatry do Dol. Chocho?owskiej. Trasa wycieczki by?a zwi?zana z projektem edukacyjnym realizowanym przez czterech uczniów z klasy 2b pod opieka pani Bo?eny Chram?gi - Obiekty kultu sakralnego na terenie Tatr polskich. Celem naszego górskiego spaceru by? szlak papieski- trasa w Dolinie Jarz?bczej, któr? pokona? Jan Pawe? II w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1983 roku.

Wyniki konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej


AktualnościAdministrator2012-06-110
Znamy ju? wyniki Mi?dzyszkolnego konkursu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który odby? si? szóstego czerwca! Oto najlepsza dziesi?tka! Gratulujemy!!!
 1. Wodniak Zuzanna (kl. 2b)
 2. Urban ?aneta (kl. 3c)
 3. Dudziak Adrianna (kl. 3b)
 4. Rosa Diana (Spo?eczne Gimnazjum nr 1 w Krakowie)
 5. Sko? Joanna (kl. 3a)
 6. Szura Maciej (kl. 3a)
 7. Pulit Anna (kl. 3a)
 8. Bartyzel Piotr (kl. 2b)
 9. Jamrozik Daniel (kl. 3a)
 10. ?a?ewski ?ukasz (kl. 2a)

Wycieczka na trening reprezentacji Holandii


AktualnościAdmin2012-06-110
W ubieg?? ?rod? dwudziestu uczniów wyró?niaj?cych si? kultur? osobist?, sportowym zaanga?owaniem oraz dobrymi wynikami w nauce wzi??o udzia? w otwartym treningu reprezentacji Holandii, który odby? si? na stadionie Wis?y Kraków. Dla niektórych ch?opców by?o to ciekawe zwie?czenie projektu edukacyjnego „Jak przeprowadzi? trening pi?ki no?nej?”. Zdj?cia z wycieczki znajduj? si? w galerii.

EuroWeek 2012


AktualnościAdmin2012-06-040
W dniach 31 maja-4 czerwca 2012r. ca?a klasa 2 d oraz 15 uczniów klasy 2 b pod opiek? wychowawców-p.mgr Jolanty Ma?ek i p.mgr Bo?eny Chram?gi oraz p.mgr Marty Cioch i p.mgr R.Sztramkowskiego wyjechali na obóz naukowy j?zyka angielskiego EuroWeek do D?ugopola Dolnego k/Bystrzycy K?odzkiej.
Uczniowie mieli zaj?cia z wolontariuszami z ró?nych pa?stw ?wiata m.in.Kolumbii,Dominikany,Wlk.Brytanii,Turcji,Litwy,Serbii... Program realizowany by? przez szkoleniowców Europejskiego Forum M?odzie?y. Trenerzy zostali przygotowani do pracy z m?odzie??, uczestnicz?c w licznych szkoleniach, przeprowadzonych m.in. przez Polsk? Fundacj? im. Roberta Schumana, Fundacj? Bertelsmana, Szko?? Liderów Spo?eczno - Politycznych, Polsk? Szko?? Facyliatorów Spo?ecznych, Fundación de Estudios Comerciales, Agencia Espanola de Cooperación Internacional. Euroweek jest przygotowany zgodnie z zaleceniami systemów edukacji krajów Unii Europejskiej.Wszystkie zaj?cia prowadzone by?y w formie interaktywnych warsztatów. Pojechali?my tam, aby si? bawi? i "przy okazji" uczy?.
W trakcie obozu mieli?my dwie wycieczki -piesz? do D?ugopola Zdroju oraz wycieczk? autokarow? do Mi?dzygórza z wej?ciem na Gór? Igliczn?.Na szczycie znajduje si? Sanktuarium Matki Boskiej ?nie?nej,gdzie mieli?my mo?liwo?? uczestniczenia w Mszy ?wi?tej.
W drodze powrotnej do Krakowa zwiedzili?my Wroc?aw.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |