Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • Z legendą po Kr...

  • RękodziełoCertyfikaty


Aktualności

Dni Dzielnicy IX w Gimnazjum 24


AktualnościAdmin2012-06-010
W miniony pi?tek w naszym Gimnazjum Obchodzili?my XVIII Dni Dzielnicy IX. Z tej okazji zosta? przygotowany Festiwal Talentów, w którym mogli wzi?? udzia? uczniowie z okolicznych szkó?. Oprócz wyst?pów naszych gimnazjalistów w czasie Imprezy zaprezentowali swoje umiej?tno?ci uczniowie z gimnazjów: 25, 81 oraz 63. W?ród zaproszonych go?ci nie zabrak?o przedstawicieli Rady Dzielnicy IX: p. Krzysztofa Muchy - przewodnicz?cego zarz?du i p. Renaty Grotowskiej zajmuj?cej si? w dzielnicy sprawami o?wiatowymi. Odwiedzi?a nas tak?e p. Magdalena Handzel-Milc z CSW Solvay. Ka?dy z uczestników festiwalu otrzyma? s?odki upominek ufundowany przez Rad? Dzielnicy IX.
Po dwugodzinnych wyst?pach artystycznych sportowcy z w/w szkó? konkurowali ze sob? w rozgrywkach pi?ki no?nej oraz siatkówki.
Zobacz zdj?cia w Galerii >>>

Co w samochodzie piszczy...


AktualnościAdmin2012-05-280
28 maja 2012 roku klasa 2a uczestniczy?a w wycieczce fizyczno-chemicznej do firmy TRI Poland znajduj?cej si? w Wolbromiu, która zatrudnia ponad 650 pracowników i nale?y do ?wiatowej grupy producentów cz??ci samochodowych do takich samochodów jak: Toyota, Peugeot, Citroën. Po bardzo mi?ym przywitaniu Pani Anna Patela opowiedzia?a nam jak rozwija?a si? firma na przestrzeni lat, w czym si? specjalizuje, przedstawiona zosta?a strategia rozwoju oraz bardzo wa?ny dla firmy aspekt - ochrony ?rodowiska podczas ca?ego procesu produkcji. Po prezentacji udali?my si? na hal?, gdzie poznali?my ca?? lini? produkcyjn?: elementów zawieszenia silnika oraz nadwozia. Dowiedzieli?my si? m.in., dlaczego niektóre etapy produkcji odbywaj? si? w sterylnych pomieszczeniach, jak chroni si? produkowane cz??ci przez korozj? a tak?e jak przebiega kontrola jako?ci wyprodukowanych cz??ci. Ciekawostk? jest fakt, ?e ka?dy samochód marki Toyota je?d??cy po ?wiecie zawiera element wyprodukowany w tej firmie. W drodze powrotnej do Krakowa udali?my si? na wzgórze zamkowe w Rabsztynie.

RMF-Radio,Muzyka,Fakty


AktualnościAdmin2012-05-250
W pi?tek 25 maja klasa 2 d pod opiek? wychowawczyni pani mgr Jolanty Ma?ek oraz pani mgr Agnieszki Szczasiuk odwiedzi?a siedzib? najwi?kszej i najpopularniejszej stacji muzyczno-informacyjnej w Polsce -Radio RMF,mieszcz?c? si? na Kopcu Ko?ciuszki.
Dzi?ki uprzejmo?ci pana Paw?a Mleczko - Szefa Producentów RMF FM mieli?my mo?liwo?? zobaczenia na czym polega praca radiowców.Byli?my w newsroomie,redakcjach,studiach nagraniowych.Dowiedzieli?my si? o RMF Classic ,RMF MAXXX oraz eLO RMF.
W eLO RMF autorskie programy prowadz? liceali?ci z 15 krakowskich szkó?- z dwoma pasmami w ci?gu tygodnia - publicystyczn? "Stref? Pe?n? pasji" i "Muzycznym Dobry Wieczór" oraz specjalnymi programami w sobot? i niedziel? - "Weekend w eLO RMF". Obecnie w projekcie uczestniczy oko?o 60 osób, a tak?e prowadzony jest nowy nabór w krakowskich liceach.
Na zako?czenie wycieczki wspi?li?my si? na Kopiec Ko?ciuszki, sk?d podziwiali?my przepi?kn? panoram? Krakowa.

Zebrania z rodzicami


AktualnościAdmin2012-05-240
Zebrania z rodzicami odb?d? si? w naszej szkole w dniu 24.05.2012 o godz. 17.30.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami - 24.05.2012 w godz. 18.15-19.00.

BALICE AIRPORT


AktualnościAdmin2012-05-210
21 maja klasa 2 d pod opiek? wychowawczyni pani mgr Jolanty Ma?ek oraz pani mgr Agnieszki Szczasiuk pojecha?a w ramach preorientacji zawodowej na wycieczk? na lotnisko w Balicach. Po przywitaniu grupy, uczniowie obejrzeli prezentacj? w j?zyku angielskim dotycz?c? historii portu lotniczego w Krakowie, oraz pocz?tków lotnictwa. Dowiedzieli?my si? jakie s? najbardziej niebezpieczne lotniska z uwagi na bardzo krótki pas startowy lub na niezwyk?e usytuowanie pasa ( np. tu? nad klifowym brzegiem oceanu) Poznali?my tzw."angielski w podró?y",czyli typowe zwroty do zastosowania na lotnisku. Nast?pnym punktem programu by?o zwiedzanie lotniska - mogli?my m.in spróbowa? jak si? pracuje na stanowisku check -in, zobaczyli?my stanowiska odprawy paszportowej i security.Dowiedzieli?my si? jak i gdzie odprawi? baga? specjalny, ponadwymiarowy, co zrobi? w przypadku zagini?cia baga?u. Ostatnim punktem programu by? taras widokowy - obserwacja l?duj?cych i startuj?cych samolotów. Zdj?cia z wycieczki w Galerii.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |