Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • Zrozumieć malar...

  • Międzyszkolny K...Certyfikaty


Aktualności

Wycieczka tematyczna z fizyki do Obserwatorium Astronomicznego


AktualnościAdmin2012-05-180
W dniach od 17 do 18 maja odby?a si? coroczna wycieczka tematyczna z fizyki i astronomii do Obserwatorium Astronomicznego. Dzi?ki sprzyjaj?cej pogodzie uczniowie klasy 2a i 2b uczestniczyli w prelekcjach astronomicznych oraz pod opiek? astronoma Pana Grzegorza S?ka samodzielnie przygotowali teleskopy do wielogodzinnych wizualnych obserwacji nieba, uda?o si? m.in. zobaczy?: Wenus, Marsa, Saturna i jego naturalne satelity a tak?e plamy na S?o?cu. Ponadto grupa uczniów, która realizuje projekt edukacyjny z astronomii pod opiek? pana Rafa?a Sztramkowskiego przygotowa?a teleskop i kamer? CCD dzi?ki temu wykonali ponad 100 zdj??, które zostan? przez nich poddane obróbce graficznej i opracowane na potrzeby projektu. Dodatkowym walorem wycieczki by? spacer po mie?cie i zwiedzanie historycznych obiektów Niepo?omic m.in. Zamek Królewski, Kopiec Grunwaldzki oraz pomnik Justyny, która wg legendy uratowa?a ?ycie królowi Stefanowi Batoremu.

Fina? Konkursu TIK? - TAK!


AktualnościAdministrator2012-05-170
W czwartek 17 maja w Warszawie odby? si? fina? najwi?kszego, ogólnopolskiego konkursu informatycznego TIK?-TAK! Gimnazjum nr 24 reprezentowa? ucze? klasy 2a Konrad Makuch, który zakwalifikowa? si? do fina?u, wraz z opiekunem p. Beat? Miszt?. Efektem zmaga? z konkursowymi pytaniami jest 11. miejsce w Polsce na poziomie szkó? gimnazjalnych, które zaj?? nasz reprezentant, oraz wyró?nienie i tytu? Finalisty w Konkursie. W kategorii szkó? nasze gimnazjum zaj??o bardzo wysokie 2. miejsce w Polsce. Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu oraz dzi?kujemy wszystkim naszym uczniom za czas po?wi?cony grze na rzecz szko?y. Wi?cej na ten temat na stronie: http://www.eecdl.nazwa.pl/tik-tak/2012/index.php?id=29&p=&search=#ontitle

EME, czyli na Ksi??yc i z powrotem!


AktualnościAdmin2012-05-160
EME, czyli Earth-Moon-Earth, to znana technologia polegaj?ca na wykorzystaniu odbicia od Ksi??yca fal radiowych. Projekt radioastronomiczny MoonBounce, w którym uczestniczy Gimnazjum nr 24 polega na wysy?aniu, odbijaniu od Ksi??yca i odbieraniu obrazków, zakodowanych na falach radiowych. Obrazki wysy?ane s? z Kotliny K?odzkiej przez ARISS POLSKA a nast?pnie odbierane s? przez radioteleskop w Dwingeloo (Holandia). Dlaczego obraz jest niewyra?ny? Sygna? radiowy nadany tylko w stron? ksi??yca po przej?ciu przez Ziemsk? atmosfer? ulega rozmyciu i po dotarciu do Ksi??yca cz??? tego sygna?u ulega odbiciu w stron? Ziemi i ponownie przedostaje si? przez nasz? atmosfer?. Czas potrzeby do przebycia tej bagatelnej odleg?o?ci, w obie strony b?dzie to mniej wi?cej od 700 do 800 tysi?cy kilometrów Czas transmisji jednego obrazka to 72 sekundy! Poni?ej znajduje si? logo naszej szko?y, które zosta?o wys?ane na Ksi??yc a nast?pnie odbite od jego powierzchni i zarejestrowane przez naukowców pracuj?cych przy teleskopie CAMRAS w Holandii:


Credits to: Daniela de Paulis, www.opticks.info, CAMRAS www.camras.nl, Hands-On Universe, Europe, www.euhou.net, k?odzka grupa EME ariss.pzk.org.pl.

"Ameryka?ski" sukces!


AktualnościAdmin2012-05-150
15 maja w Gimnazjum 23 w Krakowie odby? si? III fina?owy etap Mi?dzygimnazjalnego Konkursu J?zyka Angielskiego "USA -history and traditions" pod patronatem Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz Wydawnictwa Pearson-Longman. Finali?ci musieli przygotowa? prezentacj? na wybrany temat,w której oceniane by?y-tre?? prezentacji,sposób jej przekazania oraz umiej?tno?ci j?zykowe.
Z wielk? przyjemno?ci? informujemy,?e nasi uczniowie spisali si? doskonale:
I miejsce zaj??a Zosia ?ojewska-klasa 1 a
II miejsce zaj??a Magdalena Makowska-klasa 2 d

Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo


AktualnościAdmin2012-05-140
W poniedzia?ek 14 maja 2012 r. na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odby? si? fina? konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo”.
Nasze Gimnazjum reprezentowa?a dru?yna w sk?adzie: Grzegorz Ziarko( IIId), Marcin Szwajdych (IIId), Adrian Stochel (IIId) pod opiek? pedagoga szkolnego mgr Agnieszki Ry?. Uczniowie zaj?li zaszczytne II miejsce. Wykazali si? wiedz? w zakresie ustawy o post?powaniu w sprawach nieletnich, Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykrocze?, Kodeksu Drogowego, Ustawy Gminnej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Serdecznie gratulujemy!
Organizatorem zmaga?, w których udzia? brali uczniowie krakowskich gimnazjów, by?a Stra? Miejska Miasta Krakowa we wspó?pracy z Komend? Miejsk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. G?ównym celem przy?wiecaj?cym organizatorom imprezy by?o szerzenie wiedzy na temat obowi?zuj?cych w Polsce przepisów prawa, przedstawienie zada? i sposobów funkcjonowania Stra?y Miejskiej, popularyzacja zagadnie? ochrony przeciwpo?arowej oraz nabycie praktycznych umiej?tno?ci zwi?zanych z ratownictwem. Do fina?u zakwalifikowa?o si? trzyna?cie trzyosobowych reprezentacji gimnazjów. Wcze?niej, stra?nicy z Referatu Profilaktyki prowadzili dla nich warsztaty obejmuj?ce zarówno zagadnienia teoretyczne jak i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Fina? konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo" sk?ada? si? z dwóch etapów. W pierwszym z nich (pisemnym) uczestnicy musieli odpowiedzie? na 60 szczegó?owych pyta? z zakresu przepisów obowi?zuj?cego prawa, znajomo?ci sposobów i celów funkcjonowania stra?y miejskich oraz ochrony przeciwpo?arowej. Na udzielenie odpowiedzi na ka?de z pyta? mieli tylko 35 sekund.
Do rundy fina?owej przesz?o sze?? najlepszych dru?yn, które najlepiej rozwi?za?y test wiedzy. W drugim i zarazem ostatnim etapie finali?ci mieli do wyboru jeden z pi?ciu zestawów zada?. Po pierwsze – nale?a?o udzieli? wyczerpuj?cej odpowiedzi na wylosowane pytanie, a po drugie przeprowadzi? prawid?ow? resuscytacj? kr??eniowo–oddechow?, zgodnie z zachowaniem obowi?zuj?cych zalece? Krajowej Rady Resuscytacji. W ocenie ko?cowej komisja konkursowa bra?a pod uwag? nast?puj?ce kryteria: poprawno?? odpowiedzi, precyzj? wypowiedzi oraz poprawno?? j?zykow?.
Ostateczna klasyfikacja szkó? w turnieju „Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo" przedstawia si? nast?puj?co:
I – Gimnazjum nr 5, ul. Wilka – Wyrwi?skiego 1
II – Gimnazjum nr 24, ul. Montwi??a - Mireckiego 29 !!!
III – Gimnazjum nr 74, os. Na Stoku 52
IV – Gimnazjum nr 15, Al. Kijowska 3
V – Spo?eczne Gimnazjum nr 1, ul. Forteczna 54
VI – Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |