Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • Pasowanie na cz...

  • Małopolska Noc ...Certyfikaty


Aktualności

Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo


AktualnościAdmin2012-05-140
W poniedzia?ek 14 maja 2012 r. na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odby? si? fina? konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo”.
Nasze Gimnazjum reprezentowa?a dru?yna w sk?adzie: Grzegorz Ziarko( IIId), Marcin Szwajdych (IIId), Adrian Stochel (IIId) pod opiek? pedagoga szkolnego mgr Agnieszki Ry?. Uczniowie zaj?li zaszczytne II miejsce. Wykazali si? wiedz? w zakresie ustawy o post?powaniu w sprawach nieletnich, Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykrocze?, Kodeksu Drogowego, Ustawy Gminnej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Serdecznie gratulujemy!
Organizatorem zmaga?, w których udzia? brali uczniowie krakowskich gimnazjów, by?a Stra? Miejska Miasta Krakowa we wspó?pracy z Komend? Miejsk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej. G?ównym celem przy?wiecaj?cym organizatorom imprezy by?o szerzenie wiedzy na temat obowi?zuj?cych w Polsce przepisów prawa, przedstawienie zada? i sposobów funkcjonowania Stra?y Miejskiej, popularyzacja zagadnie? ochrony przeciwpo?arowej oraz nabycie praktycznych umiej?tno?ci zwi?zanych z ratownictwem. Do fina?u zakwalifikowa?o si? trzyna?cie trzyosobowych reprezentacji gimnazjów. Wcze?niej, stra?nicy z Referatu Profilaktyki prowadzili dla nich warsztaty obejmuj?ce zarówno zagadnienia teoretyczne jak i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Fina? konkursu „Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo" sk?ada? si? z dwóch etapów. W pierwszym z nich (pisemnym) uczestnicy musieli odpowiedzie? na 60 szczegó?owych pyta? z zakresu przepisów obowi?zuj?cego prawa, znajomo?ci sposobów i celów funkcjonowania stra?y miejskich oraz ochrony przeciwpo?arowej. Na udzielenie odpowiedzi na ka?de z pyta? mieli tylko 35 sekund.
Do rundy fina?owej przesz?o sze?? najlepszych dru?yn, które najlepiej rozwi?za?y test wiedzy. W drugim i zarazem ostatnim etapie finali?ci mieli do wyboru jeden z pi?ciu zestawów zada?. Po pierwsze – nale?a?o udzieli? wyczerpuj?cej odpowiedzi na wylosowane pytanie, a po drugie przeprowadzi? prawid?ow? resuscytacj? kr??eniowo–oddechow?, zgodnie z zachowaniem obowi?zuj?cych zalece? Krajowej Rady Resuscytacji. W ocenie ko?cowej komisja konkursowa bra?a pod uwag? nast?puj?ce kryteria: poprawno?? odpowiedzi, precyzj? wypowiedzi oraz poprawno?? j?zykow?.
Ostateczna klasyfikacja szkó? w turnieju „Prawo, ratownictwo, bezpiecze?stwo" przedstawia si? nast?puj?co:
I – Gimnazjum nr 5, ul. Wilka – Wyrwi?skiego 1
II – Gimnazjum nr 24, ul. Montwi??a - Mireckiego 29 !!!
III – Gimnazjum nr 74, os. Na Stoku 52
IV – Gimnazjum nr 15, Al. Kijowska 3
V – Spo?eczne Gimnazjum nr 1, ul. Forteczna 54
VI – Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34

Pami?tamy o poleg?ych w czasie II wojny harcerzach


AktualnościAdmin2012-05-100
10 maja klasa 2 d w ramach lekcji wychowawczej-edukacja patriotyczna, pod opiek? wychowawczyni pani mgr Jolanty Ma?ek, odwiedzi?a Cmentarz przy ul.Zawi?ej w celu uporz?dkowania pami?tkowej tablicy harcerzy poleg?ych w czasie II wojny ?wiatowej. Uczniowie zrobili wiosenne porz?dki usuwaj?c li?cie,stare znicze,?miecie.Minut? ciszy uczczono pami?? poleg?ych harcerzy oraz zapalono znicze.
Zdj?cia w Galerii >>>.

Wizyta w Konsulacie USA


AktualnościAdmin2012-05-090
9 maja uczniowie naszego Gimnazjum,którzy ucz?szczaj? na Kó?ko J?zyka Angielskiego FCE prowadzone przez pani? mgr Jolant? Ma?ek zostali zaproszeni do Generalnego Konsulatu USA w Krakowie. Tematem spotkania z panem konsulem Benjaminem Ousley'em Nasemanem by?y "Social Media and U.S. Election".
Zdj?cia ze spotkania w Galerii >>>.

„Niektórzy lubi? poezj?"


AktualnościAdmin2012-04-300
Mamy zaszczyt poinformowa?, ?e w I MA?OPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM „Niektórzy lubi? poezj?"pod patronatem Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty i Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Jury w sk?adzie:
Piotr Piecha – aktor Teatru Ludowego w Krakowie
dr Katarzyna Wójtowicz – nauczycielka j?zyka polskiego i wicedyrektor w Katolickim LO im. ?wi?tej Rodziny z Nazaretu
mgr Ewelina Por?bska – nauczycielka j?zyka polskiego w Katolickim LO im. ?wi?tej Rodziny z Nazaretu
postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia reprezentantkom naszej szko?y:
WYRÓ?NIENIE SPECJALNE dla Julii Bochenek IIIb
oraz wyró?nienia dla Beaty Kapusty z kl. IIId i Klaudii Wszo?ek z kl. IId.
SERDZECZNIE GRATULUJEMY!

"Szko?a ?on" w Teatrze im.J.S?owackiego


AktualnościAdmin2012-04-260
"Szko?a ?on" w Teatrze im.J.S?owackiego 26 kwietnia klasa 2 d obejrza?a go?cinny spektakl Teatru Polskiego z Warszawy "Szko?a ?on".
Jest to jedna z najzabawniejszych komedii Moliera, która w czasach powstania wzbudza?a wielkie kontrowersje, a dzi? nadal nie pozostawia widzów oboj?tnymi - zachwycaj?c inteligentnym dowcipem, g??bi? psychologicznych portretów bohaterów i wnikliw? analiz? ewolucji uczu?.
W rolach g?ównych wyst?pili Anna Cie?lak i Andrzej Seweryn.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |