Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Światełko pamię...

 • Ślubowanie klas...Certyfikaty


Aktualności

?amacze Szyfrów


AktualnościAdmin2012-10-200
Od 20 wrze?nia do po?owy pa?dziernika reprezentacja klasy 1a: Gabriel Dr?g (kapitan dru?yny), Mateusz So?tys oraz Wiktor Janiszewski pod opiek? wychowawcy uczestniczyli w niezwykle intryguj?cym projekcie „?amacze Szyfrów” maj?cym na celu propagowanie wiedzy na temat polskich naukowców, którzy przyczynili si? do z?amania kodu maszyny szyfruj?cej ENIGMA – uznanego przez wywiady innych pa?stw za niemo?liwy do z?amania. Projekt (gra internetowa) zosta? zrealizowany przez Muzeum Historii w Warszawie oraz Województwo Ma?opolskie. Na stronie www, co kilka dni, dok?adnie o godz 19.29 aktywowa?y si? kolejne wyk?ady i zadania a w nich szyfry do z?amania. Uczniowie doskonale poradzili sobie ze wszystkimi- cz?sto bardzo trudnymi zagadkami. Wykazali si? talentem, sprytem a tak?e zdobyt? wiedz? z szyfrowania i dekrypta?u.

Awans do krakowskiej "10" w halowej pi?ce no?nej


AktualnościAdmin2012-10-160
Ogromny sukces zanotowali nasi halowi pi?karze no?ni wygrywaj?c swoj? grup? eliminacyjn? i awansuj?c do grona najlepszych dziesi?ciu dru?yn w Krakowie!
 • Wyniki meczów Gim 24:
 • Gim 24 – Gim 4 = 1:0
 • Gim 24 – Gim 53 = 1:0
 • Gim 24 – Gim 20 = 1:0
 • Gim 24 – Gim 15 = 0:1
 • Bramki dla naszej dru?yny strzelali: Mosio Karol, Jaglarz Krzysztof, G?sior Bart?omiej.
 • Sk?ad dru?yny:
 • Kohlbrenner Miko?aj
 • G?sior Bart?omiej
 • Wilk Krzysztof (kapitan)
 • Wróbel Pawe?
 • W?odarczyk Kamil
 • W?odarczyk Grzegorz
 • Mosio Karol
 • Jaglarz Krzysztof
 • Zawi?lak Tomasz
 • Opiekun dru?yny: Marcin Kordaszewski

A CHRISTMAS CAROL


AktualnościAdmin2012-10-150
15 pa?dziernika 31 osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum obejrza?a w CK Rotunda spektakl "Opowie?? wigilijna" w j?zyku angielskim w wykonaniu aktorów brytyjskich.
Wi?kszo?? uczniów zna?a ju? filmow? adaptacj? tej powie?ci, dzi?ki czemu jej odbiór w j?zyku angielskim by? dla nich ?atwiejszy. Bohater opowie?ci wigilijnej- chciwy i sk?py cz?owiek Ebenezer Scrooge w noc poprzedzaj?c? Bo?e Narodzenie zostaje odwiedzony przez cztery duchy i skonfrontowany ze swoj? przesz?o?ci?, tera?niejszo?ci? i przysz?o?ci?. Dzi?ki temu uczy si?, ?e tym co naprawd? liczy si? w ?yciu jest pomoc bli?nim a nie pogo? za dobrami materialnymi.

Samorz?dowy Bieg Na Orientacj?


AktualnościAdmin2012-10-130
W dniu 13 pa?dziernika reprezentacja Samorz?du Uczniowskiego w sk?adzie: Wioletta Dziewo?ska, Dominika Nowak, Maciej Grzywacz, Adam Matura i Maciej Mazurkiewicz wzi??a udzia? w Samorz?dowym Biegu Na Orientacj? organizowanym w ramach programu aktywacji spo?ecznej „M?ODY KRAKÓW” w Parku Jordana.
Niestety z powodu nie stawienia si? 3 zawodniczki na zawodach nasz zespó? nie zosta? sklasyfikowany, to jednak trasy pokona? bezb??dnie z czasami:
dziewcz?ta 17, 41
ch?opcy 12, 07
ZAWODNIKOM GRATULUJEMY!!!
Zobacz zdj?cia >>>

Uroczyste ?lubowanie klas I


AktualnościAdmin2012-10-120
Uroczysto?? ?lubowania uczniów klas I odby?a si? 12.10 o godz. 17.00. Imprez? przygotowali wychowawcy sze?ciu klas pierwszych p. Grzeszek, Gwi?d?, Kr?pa, Krawiec, Ko?cielniak, Sztramkowski. Nad programem artystycznym czuwa?a p. Wi?niewska, a chórem koordynowa?a p. Mozul. O nag?o?nienie zadba? p. Rydzy?ski, a ?wietn? zabaw? w rytmie ta?ców belgijskich zapewni?a p. Cioch. Ca?o?? prowadzi? przewodnicz?cy SU Maciej Krzemyk, rot? ?lubowania odczyta?a vice-przewodnicz?ca Agnieszka Biela. ?lubowanie od przewodnicz?cych klas przyj??a p. Jolanta Staniec - dyrektor Gimnazjum nr 24. Oprócz licznie przyby?ych rodziców w?ród zaproszonych go?ci znale?li si? przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Dzielnicy IX i Rady Miasta Krakowa, którzy ?yczyli nowym uczniom sukcesów w nauce. Konferansjer przypomnia? krótko histori? szko?y, by?a prezentacja multimedialna o patronie, chór od?piewa? "Rot?", a nast?pnie widzowie przenie?li si? dzi?ki m?odym aktorom w przestrze? letniego krajobrazu. Dekoracja sceniczna pokazywa?a górski potok, z którego ogromnym dzbanem glinianym mo?na zaczerpn?? czystej wody - jak wiedzy ze ?ród?a. Dziewczynki w letnich kwiecistych sukienkach zach?ca?y siewc?, by zasia? ziarno w?ród uczniów klas I. Na koniec by?y ?yczenia dla nauczycieli, aby ich praca przynosi?a "plon obfity". cytat : "...ale siew bujny powstaje i ro?nie i plon trzydziesty, sze??dziesi?ty, setny nagrodzi siewc? za trud ca?oletny."


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |