Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • Stalag

  • Wrocław - nagro...Certyfikaty


Aktualności

Wycieczki integracyjne klas pierwszych


AktualnościAdmin2012-09-260
W dniach 18, 25, 26 wrze?nia odby?y si? wycieczki integracyjne klas pierwszych. Uczniowie pod opiek? wychowawców, nauczycieli wychowanie fizycznego, pedagoga i ksi??y przeszli szlakiem G. Bema przez Las Radziszowski, by na le?nym parkingu mi?o sp?dzi? czas na pieczeniu kie?basek i zabawach sportowo-integracyjnych.

Projekt Krokus


AktualnościAdmin2012-09-240
Uczniowie klasy 2c pod opiek? mgr Ewy Chlebdy – Liszki i mgr Renaty Chartuniewicz przyst?pili do realizacji mi?dzynarodowego projektu „Krokus”. Po raz pierwszy projekt zosta? zrealizowany w Irlandii w 2005 r. i jest adresowany do uczniów, którzy uko?czyli 11 lat. Obecnie bierze w nim udzia? 45 000 uczniów z Irlandii, Bu?garii, Chorwacji, Czech, Malty i Polski. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyk? Holokaustu, a tak?e na rozbudzenie w nich ?wiadomo?ci niebezpiecze?stw wi???cych si? z dyskryminacj?, uprzedzeniami i nietolerancj?.

"Enter Your Future"


AktualnościAdmin2012-09-140
Po raz kolejny w naszym Gimnazjum na lekcjach j?zyka angielskiego brali?my udzia? w mi?dzynarodowym projekcie "Enter Your Future",którego koordynatorem by?a pani mgr Jolanta Ma?ek. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów sytuacj? na ?wiecie i sprowokowanie ich do dyskusji na ten temat oraz podniesienie kompetencji interpersonalnych.Projekt propaguje warto?ci takie jak dialog mi?dzykulturowy, poszanowanie ró?nych pogl?dów politycznych, ?wiatopogl?dowych i spo?ecznych. Przez 3 dni na lekcjach go?cili?my cztery praktykantki z Indonezji,Kazachstanu,Gruzji i Rumunii.Dzi?ki bardzo ciekawym prezentacjom multimedialnym dowiedzieli?my si? o kulturze i zwyczajach w/w pa?stw,kosztowali?my gruzi?skich smako?yków oraz próbowali?my zata?czy? w rytm gruzi?skich melodii.

Czy?ciej i ?adniej czyli o akcji "Sprz?tanie ?wiata"


AktualnościAdmin2012-09-140
Jak ka?e tradycja naszego gimnazjum, równie? w tym roku 264 uczniów podzielonych na grupy przez koordynatora - p. mgr J. Grzeszek- zaj??o si? sprzataniem terenu w pobli?u szko?y. Las wd?u? ulicy ?ywieckiej, okolice Stalagu 369, Park Borkowski okaza?y si? miejscami wymagaj?cymi porz?dków, gdy? zebrali?my w sumie 28 worków ?mieci. Najwi?ksze zdziwienie budzi?y sprz?ty wyrzucane w lesie np.: telewizor, nowy plecak, nieu?ywana odzie?.
Po zako?czeniu akcji w okolicy zrobi?o si? czy?ciej i przyjemniej, wi?c za rok znowu b?dziemy sprz?ta?!

"Dzi?-Jutro-Pojutrze"


AktualnościAdmin2012-09-140
14 wrze?nia reprezentacja naszego Gimnazjum w sk?adzie:Angelika Burkowicz,Ma?gorzata Kremer,Zuzanna Olek,W?adek Savkin oraz Pawe? Wo?owiec pod opiek? pani mgr Anny Matracz-Gajko wzi??a udzia? w grze terenowej w ramach obchodów Dnia Pami?ci Ofiar Gestapo, która po?wi?cona by?a krakowskim Szarym Szeregom. Celem gry by?o do?wiadczenie uczu? m?odzie?y w trakcie jak i po wojnie. Naszym zadaniem by?o rozwi?zywanie ró?nych zagadek oraz ciekawych zada?. Odwiedzili?my m. in. schron na Placu Inwalidów,Piwnic? pod Baranami i Cmentarz Wojskowy. Mimo,i? nie wygrali?my,by?a to ciekawa i pouczaj?ca przygoda,dzi?ki której mogli?my poczu? si? jak w tamtych czasach.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |