Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Nucleus na Dnia...

 • Zaprzysiężenie ...Certyfikaty


Aktualności

Wyniki konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej


AktualnościAdministrator2012-06-110
Znamy ju? wyniki Mi?dzyszkolnego konkursu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który odby? si? szóstego czerwca! Oto najlepsza dziesi?tka! Gratulujemy!!!
 1. Wodniak Zuzanna (kl. 2b)
 2. Urban ?aneta (kl. 3c)
 3. Dudziak Adrianna (kl. 3b)
 4. Rosa Diana (Spo?eczne Gimnazjum nr 1 w Krakowie)
 5. Sko? Joanna (kl. 3a)
 6. Szura Maciej (kl. 3a)
 7. Pulit Anna (kl. 3a)
 8. Bartyzel Piotr (kl. 2b)
 9. Jamrozik Daniel (kl. 3a)
 10. ?a?ewski ?ukasz (kl. 2a)

Wycieczka na trening reprezentacji Holandii


AktualnościAdmin2012-06-110
W ubieg?? ?rod? dwudziestu uczniów wyró?niaj?cych si? kultur? osobist?, sportowym zaanga?owaniem oraz dobrymi wynikami w nauce wzi??o udzia? w otwartym treningu reprezentacji Holandii, który odby? si? na stadionie Wis?y Kraków. Dla niektórych ch?opców by?o to ciekawe zwie?czenie projektu edukacyjnego „Jak przeprowadzi? trening pi?ki no?nej?”. Zdj?cia z wycieczki znajduj? si? w galerii.

EuroWeek 2012


AktualnościAdmin2012-06-040
W dniach 31 maja-4 czerwca 2012r. ca?a klasa 2 d oraz 15 uczniów klasy 2 b pod opiek? wychowawców-p.mgr Jolanty Ma?ek i p.mgr Bo?eny Chram?gi oraz p.mgr Marty Cioch i p.mgr R.Sztramkowskiego wyjechali na obóz naukowy j?zyka angielskiego EuroWeek do D?ugopola Dolnego k/Bystrzycy K?odzkiej.
Uczniowie mieli zaj?cia z wolontariuszami z ró?nych pa?stw ?wiata m.in.Kolumbii,Dominikany,Wlk.Brytanii,Turcji,Litwy,Serbii... Program realizowany by? przez szkoleniowców Europejskiego Forum M?odzie?y. Trenerzy zostali przygotowani do pracy z m?odzie??, uczestnicz?c w licznych szkoleniach, przeprowadzonych m.in. przez Polsk? Fundacj? im. Roberta Schumana, Fundacj? Bertelsmana, Szko?? Liderów Spo?eczno - Politycznych, Polsk? Szko?? Facyliatorów Spo?ecznych, Fundación de Estudios Comerciales, Agencia Espanola de Cooperación Internacional. Euroweek jest przygotowany zgodnie z zaleceniami systemów edukacji krajów Unii Europejskiej.Wszystkie zaj?cia prowadzone by?y w formie interaktywnych warsztatów. Pojechali?my tam, aby si? bawi? i "przy okazji" uczy?.
W trakcie obozu mieli?my dwie wycieczki -piesz? do D?ugopola Zdroju oraz wycieczk? autokarow? do Mi?dzygórza z wej?ciem na Gór? Igliczn?.Na szczycie znajduje si? Sanktuarium Matki Boskiej ?nie?nej,gdzie mieli?my mo?liwo?? uczestniczenia w Mszy ?wi?tej.
W drodze powrotnej do Krakowa zwiedzili?my Wroc?aw.

Dni Dzielnicy IX w Gimnazjum 24


AktualnościAdmin2012-06-010
W miniony pi?tek w naszym Gimnazjum Obchodzili?my XVIII Dni Dzielnicy IX. Z tej okazji zosta? przygotowany Festiwal Talentów, w którym mogli wzi?? udzia? uczniowie z okolicznych szkó?. Oprócz wyst?pów naszych gimnazjalistów w czasie Imprezy zaprezentowali swoje umiej?tno?ci uczniowie z gimnazjów: 25, 81 oraz 63. W?ród zaproszonych go?ci nie zabrak?o przedstawicieli Rady Dzielnicy IX: p. Krzysztofa Muchy - przewodnicz?cego zarz?du i p. Renaty Grotowskiej zajmuj?cej si? w dzielnicy sprawami o?wiatowymi. Odwiedzi?a nas tak?e p. Magdalena Handzel-Milc z CSW Solvay. Ka?dy z uczestników festiwalu otrzyma? s?odki upominek ufundowany przez Rad? Dzielnicy IX.
Po dwugodzinnych wyst?pach artystycznych sportowcy z w/w szkó? konkurowali ze sob? w rozgrywkach pi?ki no?nej oraz siatkówki.
Zobacz zdj?cia w Galerii >>>

Co w samochodzie piszczy...


AktualnościAdmin2012-05-280
28 maja 2012 roku klasa 2a uczestniczy?a w wycieczce fizyczno-chemicznej do firmy TRI Poland znajduj?cej si? w Wolbromiu, która zatrudnia ponad 650 pracowników i nale?y do ?wiatowej grupy producentów cz??ci samochodowych do takich samochodów jak: Toyota, Peugeot, Citroën. Po bardzo mi?ym przywitaniu Pani Anna Patela opowiedzia?a nam jak rozwija?a si? firma na przestrzeni lat, w czym si? specjalizuje, przedstawiona zosta?a strategia rozwoju oraz bardzo wa?ny dla firmy aspekt - ochrony ?rodowiska podczas ca?ego procesu produkcji. Po prezentacji udali?my si? na hal?, gdzie poznali?my ca?? lini? produkcyjn?: elementów zawieszenia silnika oraz nadwozia. Dowiedzieli?my si? m.in., dlaczego niektóre etapy produkcji odbywaj? si? w sterylnych pomieszczeniach, jak chroni si? produkowane cz??ci przez korozj? a tak?e jak przebiega kontrola jako?ci wyprodukowanych cz??ci. Ciekawostk? jest fakt, ?e ka?dy samochód marki Toyota je?d??cy po ?wiecie zawiera element wyprodukowany w tej firmie. W drodze powrotnej do Krakowa udali?my si? na wzgórze zamkowe w Rabsztynie.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |