Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • Bystrzaki

  • Wycieczka do Sz...Certyfikaty


Aktualności

AIESEC w Gimnazjum 24


AktualnościAdmin2012-01-240
W dniach 23-27 stycznia 2012 r kolejny raz go?cimy w progach naszej szko?y studentów AIESEC. AIESEC (fr. dawna nazwa:Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) – jedna z najwi?kszych mi?dzynarodowych organizacji studenckich. Za?o?ona zosta?a w 1948 r., a w Polsce dzia?a od 1971 r. W ramach projektu koordynowanego przez p.Jolant? Ma?ek w szkole organizowane s? warsztaty z udzia?em zaproszonych EP (exchange participant-uczestnik wymiany) z odleg?ych zak?tków ?wiata. W tym roku mamy go?ci z Brazylii,Chin i Indonezji,którzy poprzez prezentacje multimedialne,gry i zabawy j?zykowe ??cz? nauk? j?zyka angielskiego z projektem spo?ecznym na temat ró?norodno?ci kulturowej. Takie spotkania znacznie poszerzaj? horyzonty m?odych ludzi i ciesz? si? ogromn? popularno?ci? w?ród naszych uczniów.
Zobacz zdj?cia w galerii >>>

Ma?opolski Konkurs Pi?knego Czytania


AktualnościAdmin2012-01-240
Dnia 24.01.2012. odby?y si? w naszym gimnazjum eliminacje szkolne V Edycji Ma?opolskiego Konkursu Pi?knego Czytania. Po przes?uchaniu wszystkich uczestników jury w sk?adzie: p.Dyrektor mgr J. Staniec, p. mgr L. Surówka, p. mgr A. Szczasiuk przyzna?o miejsca i wyró?nienie:
I m.
1. Chyl Dominika kl. IIId
2. Domaradzki Pawe? kl. IIIb
II m. Cyrkowicz Anna kl. Ic
III m. Binczycka Kinga IIId
oraz
wyró?nienie – Bylica Agnieszka kl. IIId
Osoby, które zaj??y I miejsce b?d? reprezentowa?y nasze gimnazjum 7 marca 2012r. w etapie mi?dzyszkolnym.

149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


AktualnościAdmin2012-01-230
23 stycznia 2012r. uczniowie klasy 1b pod opiek? mgr Renaty Chartuniewicz wzi?li udzia? w obchodach 149 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczysto?? odby?a si? na Cmentarzu Rakowickim przy Grobowcu Weteranów Powstania Listopadowego i Styczniowego. Obchody zrealizowano w ramach programu "Edukacja Patriotyczna".

Konkurs na najpi?kniejsze miasta ?wiata


AktualnościAdmin2012-01-220
Szwajcarska fundacja New7Wonders og?osi?a konkurs na najpi?kniejsze miasta ?wiata. O ten tytu? b?dzie walczy? równie? Kraków. Do marca 2012 roku internauci mog? g?osowa? na wybrane miasta. Prosimy wi?c o oddanie jak najwi?kszej liczby g?osów na nasze miasto. G?osowanie odbywa si? na stronie: www.new7wonders.com/form/nominate/en

Lekcje fizyki w laboratoriach Uniwersytetu Jagiello?skiego


AktualnościAdmin2012-01-210
W ramach zawartego porozumienia o wspó?pracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego uczniowie naszego gimnazjum mog? uczestniczy? w do?wiadczeniach prowadzonych w laboratoriach fizycznych. Zaj?cia zainicjowa?y klasy: 3c i 2d oraz niektórzy uczniowie 3a i 1b. Gimnazjali?ci samodzielnie wykonywali ciekawe do?wiadczenia z ró?nych dziedzin fizyki (m.in. badali wady soczewek), nad przebiegiem do?wiadcze? czuwali pracownicy naukowi, którzy z ?yczliwo?ci? udzielali cennych wskazówek i odpowiadali na pytania „m?odych laborantów”. Nasi uczniowie zostali pochwaleni za wzorowe zachowanie i bardzo dobre przygotowanie si? do wykonywanych do?wiadcze?.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |