Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • 11 listopada - ...

  • Wycieczka integ...Certyfikaty


Aktualności

Koszykówka – Gimnazjada M?odzie?y


AktualnościAdmin2012-01-200
Koszykówka – Gimnazjada M?odzie?y Nasi Koszykarze w dniu 20.01.2012 zmagali si? w eliminacjach do Fina?u Krakowskiej Gimnazjady M?odzie?y w Koszykówce. Ch?opcy nie awansowali na wy?szy szczebel rozgrywek, ale kolejny raz pokazali, ?e pi?ka koszykowa nie jest im obca, i ?e potrafi? powalczy? z ka?dym rywalem, co ukazuj? poni?sze wyniki:
Gim 24 – Gim 47 4:8
Gim 24 – Gim 49 14:6
Gimnazjum nr 24 reprezentowali:
1. Burek Bart?omiej
2. Domaradzki Pawe?
3. Lewi?ski Szymon
4. Machaczka Mateusz
5. Nied?wied? Damian
6. Seweryn Micha?
7. W?sala Kacper
8. Le?niewski Igor
9. Pi?tek Andrzej
10. Wójcik Miko?aj
11. Wincenciak Dawid
Opiekun zespo?u: mgr Ewa Chlebda-Liszka

Spotkania z ciekaw? chemi?


AktualnościAdmin2012-01-100
Uczniowie klas IIa IIb IIc IId uczestniczyli w pokazach do?wiadcze? chemicznych w Zak?adzie Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiello?skiego.
W ramach tego spotkania zosta?y przedstawione oraz omówione ciekawe do?wiadczenia chemiczne oraz przedstawiono zarys historii chemii. Celem spotkania by?o zaciekawienie uczniów przedmiotem oraz rozszerzenie wiedzy
o przebiegu reakcji chemicznych.
Wykaz do?wiadcze? prezentowanych na pokazie:
Otrzymywanie srebra
Otrzymywanie piany
Wulkan chemiczny
Znicz olimpijski
Ognie Bengalskie
W??e faraona
Synteza MgI2
Rozk?ad nadtlenku wodoru (Lokomotywa chemiczna)
Utlenianie ?elaza (?elazo piroforyczne)
Spalanie waty i bawe?ny strzelniczej (Armata z probówki)
Utlenianie w?gla (Rycz?cy nied?wied?)
Inne reakcje utleniania-redukcji
Wska?niki kwasowo-zasadowe
Zaczarowana butelka
Zegar jodowy (reakcja Briggsa-Rauschera)
Zapa?ki chemiczne
Burza w probówce
Samozap?on gliceryny

...sprawia? rado?? innym...


AktualnościAdmin2011-12-200
Jak co roku nasi szkolni wolontariusze odwiedzili dzieci z Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. ?ywieckiej. Na pocz?tku podopieczni obejrzeli przygotwane przez nas "Jase?ka", a nastepnie przyst?pili do wykonywania prac plastycznych o tematyce ?wi?tecznej. W najmniej oczekiwanej chwili zabaw? przerwa?o niespodziewane wej?cie ?w. Miko?aja, który obdarowa? wszystkie dzieci prezentami.

VIII Ma?opolski Zlot Szkolnych Klubów Europejskich


AktualnościAdmin2011-11-080
W ramach VIII Ma?opolskiego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich m?odzie? naszego gimnazjum wzi??a udzia? w spotkaniu po?wi?conym Prezydencji Polski. W Urz?dzie Miasta Krakowa odby?a si? uroczysto?? z udzia?em w?adz oraz go?ci zagranicznych mi?dzy innymi z konsulem Danii.

Ciemno wsz?dzie, g?ucho wsz?dzie, Co to b?dzie, co to b?dzie?


AktualnościAdmin2011-11-070
Co by?o? Doskona?a inscenizacja II cz??ci "Dziadów" przygotowana przez Teatr Cracovia. Spektakl obejrza?y klasy pierwsze w poniedzia?ek 7 listopada w Nowohuckim Centrum Kultury. Na uznanie zas?uguje przede wszystkim muzyka, która by?a ilustracj? l?ków i niepokojów udr?czonych dusz, zapowiada?a bliski kontakt ze ?wiatem zmar?ych, korespondowa?a z prze?yciami widza - uczestnika prastarego obrz?du, znakomicie oddawa?a mrocz? atmosfer? spektaklu. Du?e wra?enie wywo?a? te? dym unosz?cy sie na scenie, z którego wy?ania?y si? zjawy. Zredukowana do minimum scenografia pozwala?a wyobrazi? sobie miejce spawowania zakazanego obrz?du - stare przycmentarne szopy, kaplice.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |